Nabava u sklopu projekata financiranih sredstvima EU

Nabava u sklopu projekata financiranih sredstvima EU

Javna nabava zauzima značajno mjesto u osiguranju što učinkovitijeg trošenja javnih sredstava. U sklopu EU natječaja poduzetnicima se alociraju bespovratna sredstva koja predstavljaju bitan poticaj za realizaciju projekata koji doprinose njihovom daljnjem razvoju i konkurentnosti na tržištu.

Poduzetnici koji su aplicirali svoje projekte na određene natječaje, te su za njih dobili odluku o financiranju, za uspješnu realizaciju i postizanje ciljeva projekta u kasnijoj provedbi projekta trebaju voditi računa i o nabavi za aktivnosti koje su predviđene projektom.

Dodijeljena bespovratna sredstava mogu biti i predmet povrata ukoliko se u samom postupku nabave utvrde određene nepravilnosti. Financijske korekcije primjenjuju se ukoliko dodijeljena sredstva nisu korištena u svrhe kojima su namijenjena.

Provođenje postupaka nabave nije rezervirano samo za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi. Pravne osobe i obrtnici koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (NOJN), nabavu moraju provoditi poštivajući određena pravila.

Zašto moram provoditi postupak nabave iako nisam zakonski obveznik?

Temeljna načela javne nabave ključna su za „uvođenje reda“ u sklopu tržišnih natjecanja poduzetnika. Glavna načela s jedne strane ograničavaju poduzetnike (u ovom slučaju naručitelje) koji su spriječeni pogodovati određenim subjektima kako bi ugovorili poslove (npr. namještanje poslova članovima obitelji, poznanicima i slično.), dok s druge strane organiziraju tržište koje svim subjektima – potencijalnim ponuditeljima omogućuju jednak tretman, prema kojem mogu ravnopravno sudjelovati u postupcima za dobivanje i odrađivanje posla.

Koji je glavni okvir za provođenje nabave za neobveznike javne nabave (NOJN)?

Prema Zakonu o javnoj nabavi definirana su osnovna načela koja obveznici moraju poštivati, a koja su definirana kako bi se spriječile nedopuštene radnje koje će onemogućiti pošteno natjecanje gospodarskih subjekata na tržištu. Isto kao i obveznici primjene Zakona JN, neobveznici primjene Zakona također moraju poštivati određena načela.
NOJN prilikom provođenja postupka nabave moraju poštivati sljedeća načela:
• Izbjegavanje sukoba interesa
• Načelo razmjernosti
• Načelo jednakog postupanja
• Načelo zabrane diskriminacije
• Načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava

Koji su koraci u provođenju postupka nabave za NOJN?

1. Izrada i objava poziva na dostavu ponuda
2. Definiranje uvjeta sposobnosti, predmeta nabave, kriterija za odabir ponude, rokova za dostavu ponuda
3. Pregled i ocjena zaprimljenih ponuda

Koji su pragovi za primjenu pravila za neobveznike primjene Zakona o javnoj nabavi?

1. Postupak nabave s jednim ponuditeljem
Za nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 150.000,00 kuna – naručitelj nije u obvezi izrađivati poziv na dostavu ponuda, te u tom slučaju nema formalnog pregleda i ocjene ponuda koji se provodi u postupku nabave s obveznom objavom.
2. Postupak nabave s obveznom objavom
Za nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti veće od 150.000,00 kuna – naručitelj je dužan objaviti poziv na dostavu ponuda na stranici www.strukturnifondovi.hr, te u tom slučaju vrši formalni pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda
3. Posebni postupci nabava – provođenje postupka nabave slanjem ili objavom poziva na dostavu ponuda na jednog ili više ponuditelja bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave, moguće samo u iznimnim slučajevima.

Što ako ne provedem nabavu u skladu s definiranim pravilima koja se primjenjuju na osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi?

Pravilno provedena nabava osigurava u konačnici i pravilnu provedbu EU projekta.
Posljedica pogrešaka u postupku nabave, za korisnika bespovratnih sredstava može dovesti do nastupa financijskih korekcija, odnosno da kompletnog povrata dodijeljenih financijskih sredstava.
U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u sklopu provedbe projekta, nadležno tijelo poseže za financijskim korekcijama koje su negativna posljedica za nositelja projekta. Financijske korekcije podrazumijevaju povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku, što ovisi o težini utvrđene nepravilnosti.
Neki od primjera za primjenu financijskih korekcija za NOJN
• Izostanak objave poziva na dostavu ponuda
• Umjetna podjela ugovora s ciljem izbjegavanja objave poziva na dostavu ponuda
• Neopravdano korištenje posebnog postupka nabave
• Skraćivanje rokova
• Diskriminirajuće tehničke specifikacije

Na što trebam paziti prilikom provođenja postupaka nabave?
• Na pragove za provođenje postupka
• Na grupiranje predmeta nabave kako ne bi došlo do poništenja postupka nabave
• Jasno definirati tehničke specifikacije predmeta nabave
• Jasno definirati uvjete sposobnosti ponuditelja za izvršenje predmeta ugovora
• Paziti na rokove

Ako ste jedan od potencijalnih prijavitelja na pojedine natječaje u sklopu kojih vlastite projekte možete financirati dijelom iz bespovratnih sredstava EU, pretpostavka je da ćete za predmete nabave morati provesti postupak nabave koji se objavljuje na stranicama Strukturnih fondova (https://strukturnifondovi.hr/). Pravilno provedena nabava temelj je za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti, stoga je bitno pravilno postaviti i provesti sve dijelove.

Članak je objavljen na: Women in Adria