Naziv projekta: lntermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza brodovima UrbEco u gradu Šibeniku, 2016. godina

Uloga tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Projekt je rađen za klijenta Ampelos d.o.o., dok je korisnik sredstava Grad Šibenik. Uloga u projektu bila je izrada cost-benefit analize sukladno novim smjernicama EU (2014-2020)