HAMAG BICRO covid 19 zajam za obrtna sredstva

Početkom prosinca 2020. poduzetnicima je ponovno na raspolaganju COVID 19 zajam za obrtna sredstva u sklopu kojeg imaju mogućnost potraživati do 380.000,00 kuna za plaće zaposlenika, trošak najma, režijske troškove, nabavu sirovina i materijala neophodnih za poslovanje, a prihvatljiv trošak je i PDV. Poduzeće može financirati i otvorene dobavljače čiji je trošak nastao tijekom 2020./2021. godine, znači trošak može nastati i prije podnošenja zahtjeva za zajam. Maksimalni rok otplate je 5 godina uz godišnju kamatnu stopu od 0,25%. Poduzetnik može koristiti poček od maksimalno 12 mjeseci tijekom kojeg plaća samo kamatu koja je iznimno povoljna.

Prijaviti se mogu mikro, mala i srednja poduzeća ako zadovoljavaju jedan od navedena dva uvjeta:
– Zatvoreni su Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27.studenog 2020.
– U 2020. godini ostvarili su pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. godinu.
Za prijavu je bitno da poduzeću nije ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva, da ima zaposlenu minimalno jednu osobu na puno radno vrijeme.
Među bitnim preduvjetima je i financijsko stanje poduzeća koje se prijavljuje što podrazumijeva da:
– Poduzeće nije u stečaju, likvidaciji
– Nema žiro račun blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci
– Do sada nije kasnio u plaćanju bilo kojeg drugog kredita, zajma, leasinga

Za zajam se mogu prijaviti poduzeća koja su u godini koja prethodi godini u kojoj se prijavljuju na zajam poslovali s gubikom i koja u trenutku prijave imaju porezni dug na potvrdi Porezne uprave koja se prilaže prijavi. Međutim, bolja opcija bi ipak bila da je poduzeće u dobiti i da ima podmirena sva dugovanja jer su, uz ostale zadovoljene preduvjete, veće šanse za dobiti odluku o odobrenju zajma te se projekt ocjenjuje manje rizičnim.
Za tvrtku koja se prijavljuje za zajam bitno je da u 2019. godini (kada još nije bilo traga covid krizi) nije bilo problema u poslovanju (negativna profitabilnost, gubitak iznad visine kapitala, niska likvidnost, visoka kreditna zaduženost), jer se zaključuje da je poduzeće imalo pad poslovne aktivnosti ne samo kao rezultat covid krize, već i prije. U slučaju da je poduzeće u 2019. godini imao poteškoće u poslovanju, projekt se lako može ocijeniti rizičnim te se na koncu prijavitelju izdaje odluka o odbijanju zahtjeva za zajam.

Zaključno, sredstva zajma moraju se namjenski utrošiti, a HAMAG-BICRO-u se nakon potrošenog iznosa zajma dostavlja izvještaj s priloženim računima i izvodima kojima se pravda odobreni iznos.